Most Read Articles

Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of intracerebral haemorrhage

Yong Cao, Songlin Yu, Qian Zhang, Tao Yu, Yanfang Liu, Zhenghui Sun, Meng Zhao, Wen Wang, Ji Zong Zhao, Chinese Stroke Association Stroke Council Guideline, Yongjun Wang, Jizong Zhao, Qiang Dong, Anding Xu, Kangning Chen, Junbo Ge, Li Guo, Li He, Bo Hu, Yong Huo, Linong Ji, Xunming Ji, Tielin Li, Liping Liu, Benyan Luo, Zhongrong Miao, Xiaoyuan Niu, Bin Peng, Dingfeng Su, Beisha Tang, Chen Wang, Ning Wang, Shuo Wang, Wei Wang, Xin Wang, Yilong Wang, Shizheng Wu, Peng Xie, Yuming Xu, Yun Xu, Yi Yang, Jinsheng Zeng, Chaodong Zhang, Tong Zhang, Zhuo Zhang, Gang Zhao, Xingquan Zhao

10.1136/svn-2020-000433

December 1, 2020

Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of the management of high-risk population

Yilong Wang, Shangrong Han, Haiqiang Qin, Huaguang Zheng, Bin Jiang, Yong Cao, Yuan Gao, Ling Guan, Qian Jia, Yong Jiang, Yuming Jiao, Shuya Li, Yapeng Li, Zixiao Li, Wei Liu, Xiaojuan Ru, Dongling Sun, Haixin Sun, Penglian Wang, Tingting Wang, Lixia Zong, Lei Guo, Xuewei Xie, Yuming Xu, Yuyuan Xu, Xiaomeng Yang, Yingying Yang, Mengyuan Zhou, Wenzhi Wang, Chinese Stroke Association Stroke Council Guideline Writing Committee, Yongjun Wang, Jizong Zhao, Qiang Dong, Anding Xu, Kangning Chen, Junbo Ge, Li He Li Guo, Bo Hu, Yong Huo, Linong Ji, Xunming Ji, Tielin Li, Liping Liu, Benyan Luo, Zhongrong Miao, Xiaoyuan Niu, Bin Peng, Dingfeng Su, Beisha Tang, Chen Wang, Ning Wang, Shuo Wang, Wei Wang, Xin Wang, Yilong Wang, Shizheng Wu, Peng Xie, Yuming Xu, Yun Xu, Yi Yang, Jinsheng Zeng, Chaodong Zhang, Tong Zhang, Zhuo Zhang, Gang Zhao, Xingquan Zhao

10.1136/svn-2020-000385

August 13, 2020