Most Read Articles

Chinese Stroke Association guidelines for clinical management of cerebrovascular disorders: executive summary and 2019 update of clinical management of stroke rehabilitation

Tong Zhang, Jun Zhao, Xueping Li, Yulong Bai, Baojun Wang, Yun Qu, Bingjie Li, Shengjie Zhao, Chinese Stroke Association Stroke Council Guideline Writing Committee, Yongjun Wang, Jizong Zhao, Qiang Dong, Anding Xu, Kangning Chen, Junbo Ge, Li Guo, Bo Hu, Yong Huo, Linong Ji, Xunming Ji, Tielin Li, Liping Liu, Benyan Luo, Zhongrong Miao, Xiaoyuan Niu, Bin Peng, Dingfeng Su, Beisha Tang, Chen Wang, Ning Wang, Shuo Wang, Wei Wang, Xin Wang, Yilong Wang, Shizheng Wu, Peng Xie, Yuming Xu, Yun Xu, Yi Yang, Jinsheng Zeng, Chaodong Zhang, Zhuo Zhang, Gang Zhao, Xingquan Zhao, Li He

10.1136/svn-2019-000321

June 28, 2020